GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ANITA B s.r.o., se sídlem Průmyslová 2453/7, Boskovice 680 01, IČO: 255 84 448, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová zn. C 35619 (dále jen „Společnost“) tímto informuje o účelu a věcném a časovém rozsahu správy a zpracování osobních údajů ve Společnosti a o právech, která v této souvislosti náleží subjektům osobních údajů.

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Práva a povinnosti vztahující se k osobním údajům jsou zakotvena zejména v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Osobní údaj je jakákoli informace, na jejímž základě je možné přímo nebo nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

Subjekt osobních údajů je fyzická osoba, k níž se vztahují osobní údaje.

Správce osobních údajů je Společnost. Správce osobních údajů určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace, která je prováděna pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění apod., tedy veškeré nakládání s poskytnutými osobními údaji správcem.

Zpracovatel osobních údajů je společnost/fyzická osoba, která na základě smlouvy se Společností, a na její pokyny, zpracovává osobní údaje.

3. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje:

 • identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště, datum narození, emailová adresa apod.);
 • informaci o uzavření či neuzavření smlouvy/vstupu do obchodního vztahu mezi subjektem osobních údajů a Společností;
 • identifikační údaje dětí získané na základě souhlasu rodiče nebo jiného zástupce oprávněného jednat za dítě;
 • osobní údaje, které Společnost získala či získá v souvislosti s plněním či neplněním uzavřené smlouvy/průběhem obchodního vztahu se subjektem osobních údajů.

Společnost zásadně neshromažďuje a nezpracovává citlivé osobní údaje vymezené v článku 9 Nařízení, vyjma osobních údajů dětí.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního/obchodního vztahu, ke kterému se osobní údaje vztahují a poté po dobu nezbytnou pro správu smlouvy/obchodního vztahu, nejdéle však 3 roky od ukončení poslední smlouvy/obchodního vztahu.

Výše zmíněné časové omezení nevztahují na případy, kdy určitá je doba zpracování stanovena zákonem, jehož naplnění je důvodem či jedním z důvodů zpracování osobních údajů.

5. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • identifikace smluvních/obchodních partnerů, případně dalších osob z okruhu těchto subjektů (např. statutární či jiní zástupci, kontaktní osoby atd.);
 • uplatňování práv a povinností ze smluv mezi Společností a subjekty osobních údajů;
 • marketingové účely Společnosti, včetně využívání externí marketingové společnosti;
 • správa smluv a obchodních vztahů Společností včetně případné správy a vymáhání pohledávek.

6. PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Z článků 15 až 22 Nařízení vyplývají následující práva subjektů osobních údajů, která lze u Společnosti písemně (i e-mailem) při naplnění stanovených podmínek uplatnit:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných či neúplných údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo vznést námitku, a
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

V případě, že Společnost poruší povinnosti správce osobních údajů, má subjekt osobních údajů právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost získává a zpracovává osobní údaje v zásadě jen k takovým účelům, k jakým není podle Nařízení třeba předchozího souhlasu subjektu údajů.

Pokud Společnost hodlá zpracovávat osobní údaje způsobem, ke kterému je souhlas subjektu údajů nutný, získá před započetím takového zpracování souhlas subjektu údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt osobních údajů kdykoliv odvolat a Společnost je povinna zpracovávání osobních údajů, k němuž byl souhlas odvolán, ukončit. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění Společnosti provádět nadále takové zpracování osobních údajů, ke kterému podle Nařízení není souhlasu subjektu osobních údajů třeba, nebo které je prováděno na základě zákona, který určitou dobu zpracování stanoví.

8. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost může poskytnout osobní údaje subjektu osobních údajů následujícím správcům/zpracovatelům:

 • www.heureka.cz: Heureka Shopping s.r.o.; Karolinská 650/1; 186 00 Praha 8; DIČ: CZ02387727
 • www.abra.eu: ABRA Software a.s.; Jeremiášova 1422/7b; 155 00 Praha 13; DIČ: CZ25097563
 • v rámci zpracování smluvních vztahů jsou osobní údaje subjektu osobních údajů poskytovány smluveným dopravcům.

Aktuální seznam možných správců/zpracovatelů Vašich osobních údajů je dostupný v samostatném dokumentu na internetových stránkách (https://eshop.garudan.cz/dokument/zpracovatele-osobnich-udaju/).

9. ZPŮSOB SDĚLENÍ INFORMACÍ

Aktuální informace o zpracovávání osobních údajů Společností jsou k dispozici na internetové stránce Společnosti (https://eshop.garudan.cz/dokument/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje používáme, abychom zpracovali vaše poptávky, vyřizovali vaše objednávky nebo vám, za předpokladu, že s tím souhlasíte, zprostředkovali přístup ke speciálním informacím či nabídkám. 

Pokud je na základě zákonných předpisů o poskytování služeb nebo k udržování obchodního vztahu, nutné vaše údaje ukládat, pak se tak děje pouze v rámci zákonné povinnosti tato data ukládat a dokumentovat, přičemž je zohledněno pravidlo minimalizace zacházení s údaji.


Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 
Pro práci s osobními daty splňujeme zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který zásadně ovlivnil práva a povinnosti těch, jimž osobní údaje patří, i těch, kteří s nimi pracují.K tomu, abychom vaši objednávku doručili přímo vám, případně s vámi mohli komunikovat, potřebujeme znát některé údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail).Pokud jste firma a požadujete na zakoupené zboží fakturu, pak bychom měli znát ještě doplňující údaje (název firmy, IČ, DIČ, číslo účtu).Tím, že nám prostřednictvím e-shopu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, používáním a přenosem těchto osobních údajů.
 
Tyto údaje ukládáme do databáze, takže při dalším nákupu již nemusíte vyplňovat celý registrační formulář znovu – stačí, když zadáte vaše přístupové jméno a heslo. Tato data považujeme za přísně důvěrná a neposkytujeme je žádné třetí straně. Výjimkou je pouze kurýrní služba (Česká pošta, PPL nebo DPD), která s každou zásilkou dostává z důvodu doručení zásilky vaši adresu. Vaše data budou kdykoliv na vaši žádost opravena nebo vyřazena z databáze.
 
I když se společnost Anita B s.r.o. nemůže zaručit, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu, můžete se spolehnout, že věnuje velkou péči zachování bezpečnosti vašich osobních údajů a zamezení neoprávněnému přístupu k nim.

Registrační číslo přidělené Úřadem pro ochranu osobních údajů: 00047972

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost může poskytnout osobní údaje subjektu osobních údajů následujícím správcům/zpracovatelům:

 • www.heureka.cz: Heureka Shopping s.r.o.; Karolinská 650/1; 186 00 Praha 8; DIČ: CZ02387727
 • www.abra.eu: ABRA Software a.s.; Jeremiášova 1422/7b; 155 00 Praha 13; DIČ: CZ25097563
 • www.ceskaposta.cz: Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4; 225 99 Praha 1; DIČ: CZ47114983
 • www.ppl.cz: PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany; DIČ: CZ25194798
 • www.toptrans.cz: TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra; DIČ: CZ28202376
 • www.dhl.cz: DHL Express, Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 OSTRAVA 2; DIČ: CZ25683446
 • www.fedex.com: Federal Express Czech s.r.o., K Letišti 1049/57, Praha 6 Ruzyně, 161 00 PRAHA 614; DIČ: CZ27139981
 • www.tnt.com: TNT Express Worldwide, spol. s r.o, CHRÁŠŤANY 206, 252 19 RUDNÁ U PRAHY; DIČ: CZ15888959
 • www.cz.dsv.com: DSV Road a.s., U Trati 224, Dobrovíz, 252 61 JENEČ; DIČ: CZ25714465
 • cz.kuehne-nagel.com: Kühne + Nagel, spol. s r.o., Zelený pruh 1560/99, Praha 4 – Braník, 140 00 PRAHA 4; DIČ: CZ45787115
 • www.dbschenker.com: SCHENKER A/S, Helseholmen 31-39, 2650 HVIDOVRE, Dánské království; DIČ: CZ27406539
 • www.gw-world.com: GEBRÜDER WEISS spol. s r.o., Průmyslová 477, 252 61 Jeneč; DIČ: CZ44795092
 • www.cargo-partner.com: cargo-partner ČR s.r.o., Aviatická 1048/12, PRAHA 6 – RUZYNĚ, 161 00 PRAHA 614; DIČ: CZ49678329
 • https://cz.gefco.net/cs: GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Pobřežní 620/3, PRAHA 8 – KARLÍN, 186 00 PRAHA 86; DIČ: CZ26762391
 • www.b4b-inkasso.com: B4B INKASSO s.r.o., Kollárova 1653/2b, 736 01 Havířov – Podlesí; DIČ: CZ26794845
   

Aktuální seznam možných správců/zpracovatelů Vašich osobních údajů je dostupný v samostatném dokumentu na internetových stránkách (https://eshop.garudan.cz/dokument/zpracovatele-osobnich-udaju//).